Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1

Joblift, Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, (hierna “Joblift”) exploiteert een platform voor vacatures (hierna “Site”) URL https://joblift.nl

1.2

De website van Joblift toont enkel vacatures van partnerbedrijven (hierna “Partner”) aan haar gebruikers (hierna “Gebruiker”).

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website https://joblift.nl en alle gerelateerde subdomeinen en aliassen. Deze voorwaarden kunnen door de Gebruiker worden gedownload, opgeslagen in het interne geheugen of worden afgedrukt. Ook kunnen deze Algemene Voorwaarden bij Joblift worden opgevraagd via een e-mail.

1.4

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de beginselen voor het gebruik van de website en gelden ook in het geval van geheel of gedeeltelijk gebruik van andere websites, die geheel dan wel gedeeltelijk toegang bieden tot Joblift. De geldigheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Gebruiker worden hierbij expliciet uitgesloten. Alle voorwaarden van de Gebruiker zijn slechts geldig, indien Joblift hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Uitvoering en diensten

2.1

Joblift is zelf geen retailer maar aggregeert uitsluitend banen van Partners, die op een gestructureerde manier beschikbaar zijn gesteld aan Gebruikers.

2.2

De verstrekte productinformatie vormt geen juridisch bindende overeenkomst door Joblift. Middels het gebruik van de online-inhoud door de Gebruiker ontstaat er geen contractuele verplichting tussen de Gebruiker en Joblift met betrekking tot de getoonde Vacatures. Overeenkomsten voor de aankoop of gebruik van Producten of diensten die worden aangeboden op de website worden alleen gesloten tussen Gebruikers en Partners. Joblift wijst erop dat in dit geval de Algemene Voorwaarden van de Partner van toepassing kunnen zijn.

2.3

Het bezoeken van de website van Joblift is ten alle tijden geheel gratis. Bij het sluiten van een overeenkomst tussen Partner en Gebruiker kunnen er mogelijk kosten voor de goederen en/of diensten optreden. Het is mogelijk dat Joblift in dat geval een commissie ontvangt van de Partner.

2.4

Joblift distantieert zich uitdrukkelijk van websites van Partners die kunnen worden bezocht via de door Joblift beheerde of gehoste weblinks. Joblift heeft geen enkele invloed op het ontwerp en de inhoud van gelinkte pagina’s en de daaraan gerelateerde sub pagina’s.

2.5

Het getoonde aanbod van Partners op de Site is geen Aanbod van Joblift. Indien er interesse is, worden Gebruikers direct vanaf de Site doorgestuurd naar de website van de Partner, van waar het aanbod wordt aangeboden. De Gebruiker is verplicht voorafgaand aan de koop van Producten alle door de Partner verstrekte informatie in te zien en te controleren op actualiteit.

2.6

Joblift streeft er naar, maar garandeert echter niet, dat het getoonde Vacature aanbod in zowel de Product Informatie als op de Site actueel is. Echter, bij het gebruiken van de Site, erkent de Gebruiker dat het vacature aanbod kan afwijken van hetgeen dat wordt vermeld op de Site.

2.7

Wegens technische redenen is het niet mogelijk om een bijwerking van het vacature aanbod onmiddelijk weer te geven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een vacature niet meer beschikbaar is.

2.8

Joblift behoudt het recht om delen van het vacature aanbod of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of publicatie tijdelijk dan wel permanent te staken.

2.9

Als u Werkzoekende bent, worden cv’s en sollicitatiegegevens die u indient via de Site onderworpen aan deze Overeenkomst en aan het Privacybeleid van Joblift. Als u op Joblift een CV upload, mag Joblift u contacteren, om u op de hoogte te brengen van vacatures, die met de inhoud van uw CV of uw zoekopdrachten op Joblift overeenkomen. Daarnaast geldt dat als u uw interesse in een Vacature via de Joblift Solliciteren aangeeft, u uw cv en sollicitatiegegevens naar Joblift verzendt en u Joblift verzoekt en machtigt om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de van toepassing zijnde Werkgever(s) voor dergelijke Vacature(s). Wanneer u Joblift via Direct Solliciteren verzoekt een sollicitatie of e-mail door te sturen naar een Werkgever, kunnen we u hiervoor geen garanties bieden. Joblift garandeert ook niet dat een Werkgever een dergelijk cv of sollicitatiemateriaal ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de gegevensoverdracht. Joblift kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Door gebruik te maken van Direct Solliciteren gaat u er tevens mee akkoord dat Joblift niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het sollicitatieformulier, e-mails, screeningvragen of testbeoordelingen van de Werkgever of de opmaak ervan, en dat Joblift de ontvangst van uw sollicitatie of e-mails door de Werkgever niet garandeert. Als u een sollicitatie of e-mails liever niet op deze wijze verzendt, gebruikt u Direct Solliciteren of de e-maildoorstuurfunctie van Joblift niet en verstuurt u uw sollicitatie of e-mails rechtstreeks naar de Werkgever op een andere gewenste wijze. Bovendien stemt u ermee in dat uw sollicitatie en alle antwoorden die via Joblift naar u worden verzonden door de Werkgever (inclusief aanbiedingsbrieven) door Joblift worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Joblift. Joblift slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een functie al is vervuld. Joblift garandeert de geldigheid van een vacature niet en waarschuwt Werkzoekenden om de geldigheid van een vacature te controleren voordat ze nadelige maatregelen treffen met betrekking tot hun huidige arbeidsomstandigheden.

2.10

Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent: als u materiaal (waaronder Vacatures, cv’s en berichten) verzendt, opslaat of ontvangt via of met behulp van de Site, kan Joblift dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Site of andere producten of diensten van Joblift te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als u materiaal verzendt, opslaat of ontvangt via of met behulp van de Site, kan Joblift een Werkzoekende ook informeren dat een Werkgever een handeling heeft uitgevoerd met betrekking tot de sollicitatie van een Werkzoekende, zoals de sollicitatie openen, bekijken of er een beslissing over nemen. U stemt er hierbij mee in dat Joblift de Werkzoekende van dergelijke handelingen op de hoogte kan stellen. Joblift aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, vacaturesites, sollicitaties, screeningvragen, antwoorden op screeningvragen of cv-informatie die u plaatst, verstuurt of ontvangt via de Site. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren of contact op te nemen met Joblift om dit te laten doen. Joblift doet geen beloftes aangaande de correctie van onjuistheden.

2.11

Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, kan Joblift sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningvragen) gebruiken om te bepalen of de woorden in de cv en de antwoorden op screeningvragen van een Werkzoekende overeenkomen met de woorden in een Vacature en vice versa. Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, stemt u ermee in dat Joblift cv’s en antwoorden met overeenkomende woorden onderscheidt van en cv’s en antwoorden zonder overeenkomende woorden, en deze aan Werkgevers presenteert als al dan niet overeenkomend. Joblift kan dergelijke informatie ook gebruiken om de Site of andere producten of diensten van Joblift te verbeteren (inclusief het weergeven of anderszins beschikbaar stellen van potentieel relevante Vacatures en cv’s aan Werkzoekenden en Werkgevers).

2.12

Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, kan Joblift schattingen van salarissen opnemen in bepaalde Vacatures en op pagina’s op de Site. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn op basis van meerdere inzendingen van derden aan Joblift. Deze cijfers worden uitsluitend aan gebruikers gegeven voor zeer algemene vergelijkingsdoeleinden. Het minimumloon kan per rechtsgebied verschillen. Informeer bij de werkgever naar het daadwerkelijke salaris.

Vaststelling van de vergoedingen

3.1

Wat betreft de kosten die worden berekend na een succesvolle uitvoering van gebruikerstoegang (CPC), gelden de volgende bepalingen: het aantal klikken wordt bepaald door het tellen van de http-verzoeken van de server van Joblift. Joblift kan niet garanderen dat toegang van een menselijke gebruiker komt en heeft dit door middel van een vermindering van de prijsberekening ingecalculeerd.

3.2

Joblift verplicht zich, passende maatregelen te nemen om klaarblijkelijke frauduleuze kliks uit te sluiten (klik fraude) van de berekening. Een klaarblijkelijke frauduleuze klik is aanwezig als binnen 5 seconden vanaf hetzelfde IP-adres, dezelfde gebruiker meerdere kliks uitvoert.

3.3

De klant kan het afrekensysteem laten beoordelen door experts met geheimhoudingsplicht, wanneer het klikrate boven het gemiddelde is van de voorgaande periodes binnen een termijn van ten minste zeven dagen. De kosten van deze audit moet de klant voorafgaand bekostigen. U krijgt een vergoeding van Joblift naarmate de telling van de expert anders is. Joblift kan de beoordeling afwijzen, als in plaats van de eigen telling alleen eigen gemiddeld verbruik van de drie voorgaande periodes wordt berekend.

Eigendomsrechten

4.1

De Website, de onderliggende software en database zijn beschermd door het auteursrecht. De bepaling voor gebruik onder deze Algemene Voorwaarden vormt geen ontheffing van het auteursrecht. Elk gebruik van Producten voor zakelijke doeleinden, in het bijzonder commercieel gebruik, is verboden.

4.2

Het kopiëren, verspreiden en wijzigen van intellectuele eigendommen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Joblift. Elke ongeoorloofde reproductie, verspreiding, wijziging, openbaarmaking en/of publicatie vormt een schending van het auteursrecht en zal worden vervolgd.

4.3

Joblift behoudt uitdrukkelijk alle andere rechten krachtens de mededingingswetgeving of andere wettelijke bepalingen, dat het logo, design, software, database of delen ervan behoort te beschermen.

4.4

Joblift maakt de Gebruiker erop attent dat de bedrijfsnamen op de websites van Verkopers, handelsmerken, logo’s en/of productnamen ook door de wet beschermd zijn.

Privacy

5.1

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker is van groot belang voor Joblift. Joblift verplicht zichzelf te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden.

5.2

Indien persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, dan gebeurt dit alleen als er toestemming is van de Gebruiker of wanneer de wet het verzamelen, verwerken en gebruiken van de data toestaat.

Aansprakelijkheid

6.1

Joblift garandeert niet dat de aangeboden services en diensten continu beschikbaar en/of toegankelijk zijn

6.2

Joblift is niet aansprakelijk voor technische overdrachtsvertragingen, onderbrekingen, fouten, storingen van de Producten en diensten die worden aangeboden en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Gebruikers, zoals verlies van gegevens, wanneer Joblift geen invloed kan uitoefenen op de redenen hiervoor

6.3

Joblift is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde verwerving van persoonlijke gegevens van Gebruikers of leden door derden, zoals bijvoorbeeld door hackers.

6.4

Anderszins is Joblift onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag.

6.5

Bij lichte nalatigheid is Joblift alleen aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam, gezondheid of voor uitdrukkelijke claims, wanneer deze vallen onder het Duitse Produkthaftungsgesetz en binnen de reikwijdte van § 44a TKG(Telekommunikationsgesetz), of wanneer deze in strijd zijn met de contractuele verplichtingen. Alle contractuele verplichtingen, inclusief zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de wet, moeten worden beschouwd als verplichtingen die de juiste uitvoering van het contract mogelijk maken en de Gebruiker vertrouwen geeft in de verwezenlijking ervan. In geval van licht nalatige inbreuk van een contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van Joblift hoogestens beperkt tot de omvang van de normaliter voorzienbare schade.

6.6

Aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorziene schade alsmede gederfde winst, in het geval van lichte nalatigheid – behalve in het geval van aansprakelijkheidsvoorwaarden op grond van paragraaf 6.4. – zijn uitgesloten.

6.7

Elke verdere aansprakelijkheid naast hetgeen weergegeven in deze Algemene Voorwaarden is, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering, uitgesloten.

6.8

De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van clausules 6.4, 6.5 en 6.7 zijn niet van toepassing op een door de wet bepaalde ontbrekende aansprakelijkheid van Joblift of door ontbrekende aansprakelijkheid op basis van een contractuele overeenkomst.

6.9

De uitsluiting of beperking van bovenstaande aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Joblift, vooral ten behoeve van de aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers, entiteiten en hun leden betreffende hun persoonlijke aansprakelijkheid.

Aanpassingen

7.1

Joblift mag deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen en aanpassen. Voor zover er al een gebruiksovereenkomst bestond tussen Joblift en de Gebruiker, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden alleen in kracht, wanneer de Gebruiker over deze wijzigingen is geïnformeerd en er schriftelijk (bijvoorbeeld via E-mail) geen bezwaar is aangetekend binnen één maand na kennisgeving van de doorgevoerde wijzigingen. Joblift zal bij de mededeling van de gewijzigde Algemene Voorwaarden verwijzen naar de consequenties indien er geen bezwaar gemaakt wordt.

Eindvoorwaarden

8.1

Deze Algemene Voorwaarden en wettelijke verbintenissen tussen Joblift en Gebruiker zijn onderhevig aan de wet- en regelgeving van Duitsland, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De exclusieve plaats van jurisdictie is Hamburg, Duitsland, indien de Gebruiker een handelaar is volgens het Wetboek van Koophandel of bij het ondernemen van juridische stappen geen permanente verblijfplaats in Duitsland heeft.

8.2

Indien enkele clausules in deze Algemene Voorwaarden deels of geheel onuitvoerbaar zijn, zal dit de effectiviteit van de overige clausules niet aantasten.

8.3

Deze gebruiksvoorwaarden zijn oproepbaar in hun huidige vorm op https://joblift.nl/Algemene-voorwaarden (privacybeleid op https://joblift.nl/Privacybeleid). Oudere versies worden niet opgeslagen.